عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 18 مرداد 1401 | 9:39

کد خبر : 14713

  • تاریخ انتشار :

  • 1401/04/12

تعداد بازدید : 2186 بار

ماده 4 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان:

1401/04/12

حق شکایت انتظامی یا دفاع از حق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد

ماده 4 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان:

در تمام مراحل رسیدگی ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در "قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 " از سوی تمام اشخاص ذیربط که در فرآیند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است.
شاکی و مشتکی عنه می توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی - که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد - را اختیار نمایند . وکیل دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است، مگر آنکه اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتبا سلب شده باشد. وکیل دادگستری مطابق فرم وکالت نامه محاکم و وکیل مدنی مطابق وکالت نامه رسمی می توانند اعلام وکالت نمایند. حق شکایت انتظامی یا دفاع از حق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد. ترتیبات وکالت در شورا در موارد سکوت در این آیین رسیدگی، برابر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. حق داشتن وکیل باید در برگه اخطاریه مربوط به وقت جلسه رسیدگی قید و به طرفین ابلاغ شود.





نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی