عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 9 مرداد 1400 | 7:59

کد خبر : 9347

  • تاریخ انتشار :

  • 1400/03/11

تعداد بازدید : 401 بار

فراخوان خدمات نظافتی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

1400/03/11

مهلت خرید اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات از روز سه شنبه 1400/03/11 لغایت 1400/03/26

موضوع مناقصه: تعیین پیمانکار جهت خدمات نظافتی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان البرز .


کارفرما :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مدت قرارداد:    از تاریخ   1400/4/1 لغایت   1401/4/1 به مدت ۱۲ ماه شمسی

•    شرایط قرارداد:
-    اسناد فراخوان به نماینده شرکت، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از آن شرکت، تحویل داده می شود .
-    هزینه خرید اسناد فراخوان 500/000 ریال می باشد که متقاضیان می بایست به شماره حساب ۱۷۱۷۲۱۱۱۷۹۷۷۳۴۷ نزد بانک توسعه تعاون به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واریز نموده و اصل فیش را همراه خود به واحد اداری تحویل نمایند .
-    مهلت خرید اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات از روز سه شنبه  1400/03/11 لغایت  1400/03/26     
-    نشانی : استان البرز- کرج میدان طالقانی- بلوار تعاون-خیابان فرهنگ- روبروی تربیت ۲ – دبیرخانه سازمان
-    سپرده شرکت در مناقصه مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد که می بایست بصورت نقداً به شماره حساب ۱۷۱۷۲۱۱۱۷۹۷۷۳۴۷ نزد بانک توسعه تعاون به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واریز و یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه گردد .
-    کمیسیون معاملات به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون در رد هریک و یا تمام پیشنهادات مختار است .
-    پیشنهادهای شرکت در مناقصه باید در دوپاکت جداگانه که پاکت (الف) حاوی مدارک مربوط به صلاحیت پیشنهاد دهنده و همچنین ضمانت نامه و پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی تحویل و در صورت هر گونه نقصی در مدارک پاکت  (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری می گردد .
-    پیمانکار منتخب ملزم به انجام تمامی تعهداتی است که در حین ارایه پیشنهاد مهرو امضاء و تائید نموده است .
-    شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف در قبال سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز می باشد.
-    چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط میگردد .
-    سازمان نظام مهندسی اختیاردارد تا سقف ۲۵% نرخ مقرر در قرارداد را افزایش یا کاهش دهد .
-    صرفاً شرکت های مجاز برای فعالیت در استان البرز و دارای توانگری ارائه خدمات نظافتی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند .
-    ارایه پیشینه کاری و سوابق حرفه ای جهت شرکت در مناقصه الزامی است .
   

برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی