عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
پنجشنبه 28 تیر 1403 | 18:59

خدمات مهندسی

فرم های مهم

جداول تفکیکی تعرفه خدمات مهندسی - ترمیمی سال ۱۴۰۰
جدول تــفکیـکی حق الـــــزحمــه خـــــــدمات مهندسی سال ۱۳۹۶ استــــــــــان الــــبــــــــــرز
جدول تــفکیـکی حق الـــــزحمــه خـــــــدمات مهندسی سال ۱۳۹۵ استــــــــــان الــــبــــــــــرز
نظام نامه ارجاع کار نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
جدول تــفکیـکی حق الـــــزحمــه خـــــــدمات مهندسی سال ۱۳۹۴ استــــــــــان الــــبــــــــــرز
تعرفه ترمیمی خدمات مهندسان نقشه بردار در سال ۱۴۰۱
تعرفه خدمات مهندسی سال 1399
جدول تفکیکی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰
فرم های پنجگانه شناسنامه فنی و ملکی
کاربرگ های خدمات مهندسی
جدول تفکیکی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ ( بر اساس جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای شورای مرکزی
تایتل نقشه های مورد تایید دفتر فنی سازمان
راهنمای کاربری کارتابل الکترونیکی سانما
تعرفه ترمیمی حق الزحمه خدمات مهندسان شهرساز عضو سازمان 1401
ویرایش نهایی تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۱ در کرج و فردیس
ویرایش نهایی تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۱ در شهرستانهای استان البرز(به غیر از کرج و فردیس)

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی